Учебна литература за учителя

Цена: 3,30 лв.

Методиката за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата е разработена въз основа на "Концепцията за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата". Тя е предназначена за учители в детската градина и I-VIII клас на основното училище.

Концепцията е резултат от научната дейност на колектива на Лаборатория по образователни технологии на Техническия Университет - София и е актуализирана въз основа на Заповед № РД 09-464 от 01.07.2002 г. на Министъра на образованието и науката от работна група под ръководството на доц. д-р Красимир Спиров.

Концепцията и цялата учебна документация за възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата е одобрена и приета от експертна комисия, назначена от Министъра на образованието и науката, с протокол № 1 от 23.06.2003 г.

В основата на Методиката е залегнала идеята, че обучението и възпитанието на децата и учениците трябва да е насочено към възпитаване на транспортна култура и формиране на умения да се опазят живи на пътя.

Методиката позволява на всеки преподавател (класен ръководител) да организира обучението в контекста на средата в която живеят, играят и учат децата и учениците.

 

Цена: 3,30 лв.

Сборникът с дидактически тестове по Безопасност на движението за І - ІV клас е съставен в съответствие с изискванията на "Концепцията за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата", утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003 година.

Той съдържа необходимите теоретични знания за конструиране на дидактически тестове, както и набор от проблеми за решаване за първи, втори, трети и четвърти класове. Проблемите за всеки клас са подбрани така, че да измерват точно декларативните знания, които трябва да се формират в този клас.

Сборникът с дидактически тестове е предназначен за класни ръководители от първи до четвърти клас. С негова помощ те могат бързо и лесно да конструират необходимия им тест за всяка една познавателна структура, която желаят да измерят.

 

Цена: 3,30 лв.

Сборникът с дидактически тестове по Безопасност на движението за V - VІІІ клас е съставен в съответствие с изискванията на "Концепцията за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата", утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003 година.

Той съдържа необходимите теоретични знания за конструиране на дидактически тестове, както и набор от проблеми за решаване за пети, шести, седми и осми класове. Проблемите за всеки клас са подбрани така, че да измерват точно декларативните знания, които трябва да се формират в този клас.

Сборникът с дидактически тестове е предназначен за класни ръководители от пети до осми клас. С негова помощ те могат бързо и лесно да конструират необходимия им тест за всяка една познавателна структура, която желаят да измерят.

 

Цена: 3,10 лв.

Дете и улица - едно опасно съседство. Какво може да се направи за да станат улиците безопасни за нашите деца? Превенцията на риска от пътнотранспортни произшествия с деца е актуален проблем, който не трябва да остава извън вниманието на цялата общественост.

Сборникът "На улицата - в безопасност" е предназначен за деца от предучилищна и начална възраст. Съдържа различни по съдържание и форма художествени произведения - кратки жанрове, поезия и проза. Сътворени са от наши и чужди автори, като част от тях са детски и начални учители. Освен с развлекателна цел, произведенията могат да се ползват от педагозите в детските градини и началното училище по време на учебни ситуации за обучение на децата по Безопасност на движението по пътищата. Сборникът ще бъде полезно помагало и за родителите, заинтересовани от запазване на живота и здравето на децата си.

Събирателската дейност е осъществена от д-р Галина Борисова Хайдар. Нейният основен стремеж е чрез съдържанието на произведенията да отговори на потребностите на всички глобални теми, включени в учебните програми на "Концепция за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище", утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003 г.

 

Цена: 3,50 лв.

Всяка нова учебна година хиляди първокласници бързат към училището. А съседството "деца - улица" съвсем не е безопасно.

Дидактическият тест "Детето и пътната среда" е предназначен за практикуващи педагози в детската градина и началното училище. С успех може да се ползва и в подготовката на студенти от педагогическите специалности, интересуващи се от проблемите на обучението за превенция на рискове от пътно-транспортни произшествия с деца. Очакваме още прилагането на теста да окаже неоценима помощ и на родителите, загрижени за опазване на живота и здравето на своите децата.

Целта на дидактическия тест е да се отговори на въпроса дали 6-7 годишното дете може да се движи безопасно само по пътищата. Изисква както индивидуална работа с всяко изследвано дете, така и групова работа на децата в подготвителната група на детската градина или в първи клас на началното училище. В съдържанието на теста са включени задачи за установяване равнището на интелектуалните знания на децата за безопасното им движение по пътищата, организирани в четири субтеста по следния начин:
   1. Знания за превозни средства и водачи.
   2. Знания за пътната сигнализация.
   3. Знания за правилата за движение по пътищата.
   4. Знания с комплексен характер.

Ще се радваме искрено, положените съвместни усилия на педагогическа, родителска и друга заинтересована общност, да осигурят безопасно поведение на всяко отделно дете в пътната среда. Спасяването на живота и здравето дори само на едно българско дете заслужава тези усилия!

 

Цена: 1,35 лв.

Методическото пособие е предназначено за педагози, родители и специалисти, които се вълнуват от проблемите на овладяването на правилата за уличното движение и пътната беопасност в детската градина.

Авторката предлага апробирани ситуации, реализирани в ЦДГ №64 "Вяра, Надежда, Любов" - гр. София.

 

Цена: 1,95 лв.

Превенцията на риска от пътнотранспортни произшествия е актуален проблем. През последната година на миналия век в България сна загинали 18 деца под 10-годишна възраст, а са ранени 349. Не случайно в новата типова характеристика на училищното образование за длъжността "Учител в детска градина" точка 6 от раздел ІІІ гласи: "(Учителят) обучава децата в спазване на правилата по безопасност и култура на движението".

Авторката, директор на ЦДГ №64 "Вяра, Надежда, Любов" - гр. София, предлага апробирани ситуации от педагогическата колегия с деца на възраст от 3 до 7 години.

Пособието е предназначено за педагози, родители и специалисти, които се интересуват от проблемите на обучението по безопасност на движението в детската градина.

 

Цена: .... лв.

Уважаеми колеги,

Известно е, че една от основните задачи на училището е да формира у детето умения за живот. Създаването на трайни навици у учениците за безопасно движение по улиците е важна част от тези умения. Опасностите и стресът, на които сме подложени всички, могат да бъдат в известна степен намалени и контролирани чрез формиране на редица практични навици, какъвто например е навикът за избягване на опасностите на пътя при движение и формирането на негова основа умение от изключителна важност за съвременното дете, тъй като отношението човек-автомобил е вече част от всекидневието ни и условие за живот. Това изисква целенасочено и системно обучение по БДП в началното училище.

Разработеният комплект от учебни помагала за часовете по БД от 1 до 4 клас е организиран около два основни центъра:
- ситуативност;
- интерактивност.

Организацията на темите за всеки един клас около ситуацията е сигурно средство за формирането на умения в процеса на обучение, каито са основани на законите за безопасно движение. По тоза начин се дава възможност на детето още в процеса на урока да приложи и едновременно с това да дапълни и коригира наличния си опит на непосредствен участник в движението, а също така да направи опит за коментар и обосновка на това, което е постигнало като решение. Това ненатрапчиво провокира за активно използване и развиване на неговата наблюдателност, памет, пространствена ориентация.

Интерактивният подход при организацията на темите има като основна цел провокирането на диалог между родители и деца.