Оборудване на кабинети за обучение на водачи на МПС

 

    І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ:

     - провеждане на групово и индивидуално обучение на водачи на МПС;
     - провеждане на текущ контрол и вътрешен изпит.

 

    ІІ. КАБИНЕТ ЗА ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

    2.1. Техническо оборудване:
     - компютър;
     - мултимедиен проектор;
     - екран;
     - бяла дъска.
    2.2. Програмно осигуряване:
     - презентации по БДП "Категория B" - 29.50 лева;
     - презентации "Устройство на автомобила категория B" - 29.50 лева;
     - презентации за допълнително обучение (възстановяване на контролни точки) - 29.50 лева.

    Използването на мултимедийна презентация съчетано с бяла магнитна дъска дава възможност на преподавателите по теория да развият дадена ситуация, да я променят, да анализират развитието й при погрешна преценка. Това се постига с възможността да се рисува върху ситуацията прожектирана на бялата дъска, или с добавяне на различни участници в движението, нарисувани на магнитни елементи.

 

    ІІІ. КАБИНЕТ ЗА ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ - І вариант

    3.1. Техническо оборудване:
     - компютър;
     - принтер;
     - скенер;
     - мултимедиен проектор;
     - екран;
     - бяла дъска.
    3.2. Програмно осигуряване:
     - презентации по БДП "Категория B" - 29.50 лева;
     - презентации "Устройство на автомобила категория B" - 29.50 лева;
     - презентации за допълнително обучение (възстановяване на контролни точки) - 29.50 лева.

    Програма ГенЛист кат. В
     - модул генериране и разпечатване - 200 лева;
     - модул сканиране и разпознаване - 200 лева;
     - модул резултати - 50 лева.

    Програма ГенЛист кат. С, D, Е
     - модул генериране и разпечатване - 100 лева.

    Програмните продукти са предназначение за генериране на листовки за провеждане на обучение, входящ и краен контрол на обучаемите. Уникалното предимство на продуктите е, че всеки път генерираните листовки са различни, т.е. няма предпоставка за наизустяване на резултатите от обучаемите. Предоставена е възможност за генериране както на "стандартни" листовки съгласно "Методиката за провеждане изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС", утвърдена от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", така и на листовки, обхващащи една, две или повече познавателни структури.

 

    ІV. КАБИНЕТ ЗА ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ - INTRANET вариант

    4.1. Техническо оборудване:
     - компютър сървър за преподавателя - 1 брой;
     - компютри за обучаемите - брой по избор;
     - принтер;
     - скенер;
     - мултимедиен проектор;
     - екран;
     - бяла дъска.
    4.2. Програмно осигуряване:
     - презентации по БДП "Категория B" - 29.50 лева;
     - презентации "Устройство на автомобила категория B" - 29.50 лева;
     - презентации за допълнително обучение (възстановяване на контролни точки) - 29.50 лева.

    Програма VirtualTest:
     - модул "Преподавател с база данни кат. B - 498 лева;
     - база данни С - 50 лева;
     - база данни D - 50 лева;
     - база данни Е - 50 лева;
     - работно място на обучаем - 50 лева.

    Използването на VirtualTest ще позволи да индивидуализирате обучението на Вашите курсисти. Системата позволява за всеки обучаем: един входящ контрол (съдържанието на който е същото, както на крайния контрол), целта на който е мотивация и отчитане на напредъка в обучението; 10 текущи контрола, последователно по разделите (познавателните структури) на учебното съдържание. Всеки текущ контрол може да съдържа произволен брой въпроси, определени от преподавателя. Крайният контрол е със съдържание на две листовки - 60 въпроса, генерирани съгласно "Методиката за провеждане изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС", утвърдена от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Обучаемите имат възможност да работят в два режима на тестовете за текущ контрол. Първият "Подготовка", при който след всеки отговор получават информация за неговата истинност и пълна информация за крайните резултати. Този режим на текущия контрол може да се прави неограничен брой пъти, всеки път генерираните въпроси са различни, и резултатите му се виждат само и единствено от обучаващия. Вторият режим "Направи тест" се прави еднократно, след него резултатите се запаметяват и могат да се видят и от водещия преподавател. Препоръчваме обучаемите при правенето на тестовете да използват учебник (пищови). Целта е усвояване на понятията и различните ситуации в интерактивен режим от страна на обучаемите. Този метод за обучение ще създаде условия всеки час по теория във Вашата учебна форма да започва с анализ и дискутиране на резултатите на обучаемите. Този метод е предпоставка те да бъдат активни и задават въпроси.
    Обучението с използване на готовите листовки е предпоставка за наизустяването им и прави формално, почти излишно обучението по теория.

 

       VІ. МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

    Всеки проект е съпроводен с методика за използването му. Предлаганата методика съдържа форми на обучение, които могат да бъдат организирани в избрания от Вас кабинет.

    За допълнителна информация посетете специализирания сайт за обучение на водачи на МПС - www.bdp-bg.net
    Въпроси и заявки можете да направите на телефон 02/958 50 71 или електронните ни адреси office@bdp-bg.net; didacta@didactaconsult.com