Софтуе?/h2>

    Предлагания?софтуе?позволява да създадет? въ?Вашата учебна форм?по-добр?условия за теоретично обучение, да провеждате теоретичния изпи?за различните категори?кандидат? за водачи на МП??да документират?обучението на всек?курсис?

 

 

 

 

Демо VirtualTest
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Статии

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Водачи на МП?/h2>

     Подготовката на водачи на моторн?превозни средства за различните категори?им?nbsp;  за це?да възпит? умен? ?бъдещите водачи да управлява?превозното средство безопасн?за себе си ?останалите участниц??движението.
    Ту?преподавател?(инструктор?, подгот?щи водачи на моторн?превозни ?технит?обучаеми ще наме??всичко необходимо за организацията на ефективн??резултатно обучение.
    Ту?може да проведет?теоретично обучение ?средат?на Интернет от дома ил?Вашето работн??ст?
    Ту??реално врем?може да решавате тестов? по безопаснос?на движението по пътищата ?да положите теоретичния изпи?

Желает?ли да проверит?знан?та си по теор? за различните категори?


ЗАПОВЯДАЙТ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Деца ?учениц?/h2>

     Възпитанието ?обучението на децата ?ученицит?по Безопаснос?на движението по пътищата (БД? ?детската градин? ?училищ?им?за це?да възпит??подрастващит?транспортн? култур??да формир?умен? да се опазя?живи на пъ?. Постиганет? на тази це??традиционнит?методи, средства ?организационни форм?на дидактикат??невъзможно.
   Ту?ще намерите всичко необходимо за учител? деца ?учениц?ак?решите, че преподаванет?на БД?не води до постиган?на горнат?це?
     Ту?всек?учител може да сподел? опит да зададе въпрос ?да получи отгово?

Скъп?учениц? желает?ли да проверит?знан?та си ил?да се състезават??вашите пр?тели?

ЗАПОВЯДАЙТ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .